Advertorial

Van eigen kweek

Als het gaat om middelen voor uw pensioen, is het naar onze mening beter om te focussen op het totaalrendment en niet alleen op dividenden.

Noot van de redactie: Fisher Investments Nederland doet GEEN aanbevelingen voor specifieke effecten; de in dit document vermelde bedrijven zijn slechts voorbeelden van een breder onderwerp dat we naar voren willen brengen. 

Beleggers die met pensioen zijn of van wie het pensioen nadert, focussen in hun portefeuille vaak op beleggingen die inkomsten genereren, zoals aandelen met een hoog dividend. Dat is naar ons idee geen ideale strategie. Dividenden zijn leuk, maar bieden op zichzelf onvoldoende garantie op regelmatige inkomsten voor de oude dag. Volgens ons maken beleggers met een strategie die niet alleen gericht is op dividendrendement maar ook op het totaalrendement, de grootste kans om hun financiële doelstellingen te halen.

Ten eerste is contant dividend geen "gratis geld". Dat dividend komt van het aandeel zelf. Wanneer u als aandeelhouder dividend krijgt, wordt de waarde daarvan afgetrokken van de aandelenkoers. Dat is duidelijk zichtbaar bij dividenden die in aandelen worden uitgekeerd, omdat de koers wordt aangepast, zoals bij een aandelensplitsing. Contante dividenden worden echter ook van de koers afgetrokken. Het gaat namelijk om een terugbetaling van een deel van het belegde kapitaal in plaats van een rendement op het belegde kapitaal. Daarom kan dividend niet gezien worden als rente. We geven een praktisch voorbeeld met NN Group, een verzekeraar die erg geliefd is vanwege haar hoge dividendrendement. In juni 2016 keerde de maatschappij een dividend van EUR 0,95 uit aan zijn aandeelhouders. Zoals blijkt uit Figuur 1, werd de koers van het aandeel verlaagd toen het dividend werd uitgekeerd. Er is geen andere reden waarom de aandelenkoers en het totaalrendement van elkaar zouden afwijken.

Figuur 1: dividend van NN Group van juni 2016

Bron: FactSet, situatie op 8/1/2018. NN Group, koers- vs. totaalrendement in euro, van 1/6/2016 – 30/6/2016.

Wereldwijde wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

Het maximaliseren van de dividendinkomsten van een portefeuille biedt geen waterdichte garantie op een regelmatige kasstroom. Aandelen met een hoog dividendrendement zijn net zo goed volatiel en daarmee gevoelig voor koersdalingen. Bovendien zijn dividenden niet gewaarborgd. Bedrijven kunnen hun dividend verlagen wanneer de winst onder druk komt te staan, wat haaks staat op de zekerheid die vele dividendbeleggers willen. Dat gebeurt vaak in bearmarkten, wanneer bedrijven het moeilijker hebben om winst te boeken. Beleggers die op dividenden vertrouwen om hun pensioen aan te vullen, zouden dus geconfronteerd kunnen worden met dividendverlagingen, ook als ze niets veranderen in hun portefeuille.

Aandelen blijven aandelen, of ze dividenden opleveren of niet. Aandelen met een hoog dividendrendement zijn op zich niet minder volatiel dan andere. Zo boden aandelen van financiële instellingen tot de financiële crisis van 2008 traditioneel een hoog dividendrendement, maar na enkele drastische verlagingen was dat niet langer het geval. Dividenden zijn slechts één manier om contanten naar de aandeelhouders te doen terugvloeien. Andere bedrijven kopen liever eigen aandelen in. Aandelen met een hoog dividendrendement kunnen beter presteren dan de brede markt, maar blijven soms ook achter. Bovendien gaat het doorgaans om sectoren zoals basisconsumptiegoederen, nutsdiensten en telecommunicatie. Een bijzondere focus op hoge dividenden kan ten koste gaan van de diversificatie. De weging van die sectoren kan tot twee keer meer bedragen dan de gemiddelde weging in de referentie-indexen.

Aandacht voor het totaalrendement, met andere woorden het dividendrendement plus de koersstijging (of -daling), is wat u volgens ons dichter bij uw beleggingsdoelstellingen brengt. Voor ons is het totaalrendement, dus niet alleen het dividendrendement, voor beleggers de belangrijkste factor voor het behalen van hun financiële doelstellingen . Laten we even kijken naar Figuur 2, waarin de hypothetische groei van een vermogen van EUR 100.000 tegen enkel het koersrendement van de Stoxx Europe 600 vergeleken wordt met de groei van eenzelfde bedrag tegen het totaalrendement van dezelfde index (dus met herbelegde dividenden).

Figuur 2: de impact van dividenden, Stoxx Europe 600-index, 31/12/2002 – 31/12/2017

Bron: FactSet, situatie op 17/1/2018. Stoxx Europe 600, koers- vs. totaalrendement met nettodividenden, van december 2002 – december 2017.

Groei op lange termijn is naar onze mening cruciaal om te kunnen blijven voorzien in de cashbehoeften op lange termijn. Voor de meeste beleggers is het niet realistisch te denken dat zij alleen van hun dividenden zullen leven zonder ooit rekening te hoeven houden met de koers van hun aandelen. De meeste beleggers kunnen het zich niet veroorloven dat hun beleggingen stagneren of in waarde dalen – ook al worden er dividenden uitgekeerd waarvan zij denken dat ze stabiel zullen blijven. Zeker niet wanneer de dividenden verlaagd worden. Wat gebeurt er wanneer een aandeel dat een dividendrendement van 5% opleverde 40% in waarde daalt en het dividend schrapt? De koers van een aandeel is wel degelijk belangrijk.

Inderdaad, door voor uw kasstroom te kijken naar het totaalrendement en niet alleen naar dividenden, zult u aandelen moeten verkopen en de opbrengst ervan gebruiken. Veel beleggers willen dat niet doen, omdat ze menen dat ze niet aan hun kapitaal mogen raken. Maar als u uw portefeuille als één groot geheel beschouwt dat u helpt uw doelstellingen te halen, maakt het niet echt uit of het geld dat u opneemt afkomstig is van uw kapitaal of van dividenden. Uw kapitaal werkt voor u. Dat is de reden waarom u het hebt. Dat bedoelen we met werk maken van "dividenden van eigen kweek". U oogst inkomsten in uw portefeuille en u blijft tegelijkertijd optimaal belegd om uw financiële verplichtingen te kunnen nakomen en om aan andere cashbehoeften en wensen te kunnen voldoen. Het verkopen van posities hoort van nature bij een beleggingsportefeuille en helpt u ervoor te zorgen dat uw portefeuille in overeenstemming blijft met de door u gewenste sector- en landenallocatie. Wanneer een van uw beleggingen bijvoorbeeld fors gestegen is en daardoor een aanzienlijk deel van uw portefeuille wordt, kunt u de positie verminderen en de opbrengst gebruiken om van te leven. Bovendien beperkt u zo het aandeelspecifieke risico. Hetzelfde geldt voor landen of sectoren die uw verwachtingen ruim overtroffen hebben en daardoor een hoge weging in uw portefeuille hebben gekregen.

In plaats van een evenwicht te zoeken tussen groei en dividendinkomen, denken wij dat beleggers er beter aan doen zich te concentreren op het totaalrendement van hun portefeuille, hoe dat ook gegenereerd wordt, want het is uiteindelijk dat rendement dat telt voor het halen van hun financiële doelstellingen.

De voorgaande informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Dit is geen reclame voor of informatie over Fisher Investments, Fisher Investments Europe (2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, Londen, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk; vennootschapsnummer 3850593) en Fisher Investments Nederland, of hun filialen of dochterondernemingen (hierna samen aangeduid als de "Fisher Groep"). De Fisher Groep is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in materialen van derden en de verstrekte informatie wordt niet noodzakelijkerwijs goedgekeurd of onderschreven door de Fisher Groep. Informatie van derden die wordt verstrekt door de Fisher Groep geeft niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van de Fisher Groep of zijn werknemers weer. Dergelijke informatie is een weergave van de algemene zienswijze van de auteur en mag niet worden opgevat als persoonlijk beleggingsadvies, fiscaal advies of als een weergave van de resultaten van de Fisher Groep of zijn cliënten. Er wordt geen garantie verleend dat de auteur dezelfde zienswijze zal handhaven en deze kan in de loop van tijd veranderen op basis van nieuwe informatie, analyse of herziening. De juistheid van verstrekte prognoses wordt niet gegarandeerd. Prognoses uit het verleden en toekomstige prognoses waren of zijn mogelijk niet even jusit als de hierin vermelde prognoses. De portefeuilles van cliënten van de Fisher Groep kunnen wel of niet belegd zijn in de hierin genoemde effecten. Dit artikel dateert uit 2018 en destijds gedane beweringen zijn mogelijk niet langer relevant.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het rendement kan door internationale valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.