Advertorial

Het herstel van Griekenland: een blijvende les voor beleggers

Als een land een obligatie uitgeeft, komt dat meestal niet in het nieuws. Maar als Griekenland dat doet, is het opeens voorpaginanieuws. Vooral als het een 7-jarige obligatie betreft tegen een rente van slechts 3,5%. Nog maar drie jaar geleden, toen de lange rente ver boven de 10% lag, was zoiets ondenkbaar. Sterker nog: de totale inschrijvingen op de staatsobligatie bedroegen EUR 6 miljard, voor een uitgifte van EUR 3 miljard. Bovendien accepteerden beleggers een lagere rente dan de oorspronkelijk aangeboden 3,75%.[i] Laat dit een les zijn die zich op het juiste moment aandient: zelfs op de diepste crisis volgt uiteindelijk een periode van herstel.

Toen Griekenland in de zomer van 2015 voor de derde keer een noodlening kreeg, ging men er over het algemeen van uit dat de looptijd ervan (drie jaar) te kort was en dat Griekenland dit jaar opnieuw een noodlening zou moeten aanvragen. Maar nu het einde van de noodlening (augustus) in zicht is, heeft niemand het over verlengen. De rente daalt, de interesse van particuliere beleggers lijkt groot, de economie groeit weer en het privatiseringsprogramma ligt op schema. In dat opzicht bereikte Griekenland half februari opnieuw een mijlpaal toen het twee bindende inschrijvingen ontving op een belang van 66% in de door de staat gerunde gasnetbeheerder van het land. Ondertussen heeft premier Alexis Tsipras, ooit de gevreesde linkse onruststoker, alom respect afgedwongen met de wijze waarop hij gevoelige hervormingen en overheidsbezuinigingen heeft weten door te voeren. Zelfs de – meestal traag reagerende – ratingbureaus hebben onlangs hun rating voor Griekse staatsobligaties verhoogd.

Van al het recente nieuws vonden we de obligatie-uitgifte het meest veelzeggend. Het is de eerste echte uitgifte sinds 2014, toen Tsipras aan de macht kwam (de in 2017 aangeboden obligaties maakten deel uit van een vrijwillige schuldenruil en waren niet zozeer gericht op het aantrekken van nieuwe beleggers). Het is ook de eerste keer dat een staatsobligatie niet wordt uitgegeven om aflopende obligaties door te rollen, maar om nieuwe middelen aan te trekken.

Vóór deze uitgifte had Griekenland zo lang geen langetermijnleningen uitgegeven dat het land geen rentecurve had – een situatie die we gewoonlijk associëren met instabiele ontwikkelingslanden. Met de uitgifte van februari, in combinatie met twee andere uitgiftes die voor de komende zes maanden zijn gepland, willen de Griekse monetaire autoriteiten weer een rentecurve opbouwen en de Griekse kapitaalmarkten enigszins normaal laten functioneren. Deze gebeurtenis heeft niet alleen maar gevolgen voor de overheidsfinanciën. De rente op staatsobligaties fungeert in de regel als referentierente voor de kredietverlening in de particuliere sector. Dankzij het herstel van de rentecurve kunnen banken weer een tarief bepalen voor bedrijfskredieten, hypotheken en consumptieve leningen, waarmee er mogelijk een eind komt aan een van de factoren die de groei van de Griekse kredietverlening afremmen. Ook gaan beleggers hierdoor de situatie op de Griekse obligatiemarkten waarschijnlijk positiever inschatten, wat uiteraard een belangrijke economische indicator is.

Toch denken we dat geen van deze ontwikkelingen aanleiding geeft om in dit stadium Griekse aandelen als belegging aan te bevelen. Een groot deel van de Griekse aandelenmarkt bestaat uit banken – en Griekse banken zijn nog steeds afhankelijk van overheidsfinanciering. Een aantal van hen is tijdens de donkerste dagen van de crisis gedeeltelijk genationaliseerd. Hoewel het sinds kort beter gaat met de economie, hebben ze waarschijnlijk nog een lange weg te gaan voordat ze autonoom en winstgevend kunnen zijn. Maar het herstel van Griekenland is een frappant voorbeeld van enkele eenvoudige waarheden: zelfs op de diepste en donkerste recessie volgt een periode van herstel.

De geschiedenis leert ons dat er vroeg of laat een bearmarkt komt. Wanneer dat gebeurt, moeten beleggers maar eens aan Griekenland denken. Als de meest zorgwekkende economie van de eurozone er in slaagt om na drie noodleningen en jarenlang voortslepende problemen weer terug te komen, betekent dit dat landen met een sterkere en meer geavanceerde economie zich ook kunnen herstellen van recessies en bearmarkten. Hoe pijnlijk een zware terugval ook kan zijn, het blijft een tijdelijk verschijnsel. Voor alle dingen geldt: er zijn goede en slechte tijden.

 

[i] Bron: Reuters, per 16/2/2018.

 

Beleggen op de beurs brengt een risico op verliezen met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk zal terugbetaald worden. De waarde van uw beleggingen kan schommelen. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gemaakt, of in de toekomst zullen worden gemaakt, zijn qua juistheid vergelijkbaar met de in dit document gemaakte voorspellingen.

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse filiaal van Fisher Investments Europe Limited. Aan Fisher Investments Europe Limited is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland onder nummer 3850593. Fisher Investments Nederland is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands filiaal van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk. De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, is gevestigd in de VS, staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en treedt op als subcontractant in het kader van een uitbestedingsovereenkomst.